Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 18 427 800,00 PLN
Przyznana dotacja: 6 002 125,80 PLN