W celu zapewnienia konkurencyjności rolnictwa niezbędna jest modernizacja gospodarstw. Pomoc kierowana będzie do gospodarstw średnich oraz małych w celu wzmocnienia ich potencjału produkcyjnego i dostosowania ich działalności do aktualnych wyzwań rynkowych. Rozwojowi rolnictwa (zwłaszcza ze względu na istniejące rozdrobnienie agrarne) służyć będzie ponadto: możliwość dostępu do usług rolniczych, zwiększenie możliwości powiększania gospodarstw wynikające z wprowadzenia instrumentu premii dla właścicieli małych gospodarstw rezygnujących z działalności rolniczej i scalanie gruntów. W trwałym podnoszeniu konkurencyjności gospodarstw kluczowe znaczenie będzie miało: kreowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (także dzięki współpracy podmiotów) oraz wsparcie szeroko rozumianego transferu wiedzy (szkolenia, doradztwo) i wzmacniania potencjału jednostek odpowiedzialnych za transfer wiedzy.

Młodzi rolnicy ze względu na posiadane atrybuty w postaci m.in. większej otwartości na zmiany czy szybszego uczenia się, są szczególnie predestynowani do podejmowania innowacyjnych działań przyczyniających się do wzrostu produktywności w rolnictwie. Dlatego za kluczowy czynnik wpływający na modernizację i podnoszenie konkurencyjności gospodarstw uznaje się wymianę pokoleniową. Przyspieszeniu tej wymiany oraz zachęceniu młodych do podjęcia pracy w sektorze produkcji rolnej służyć ma planowane wsparcie premiowe.

Działania:

  • Transfer wiedzy i działalność informacyjna
  • Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw
  • Inwestycje w środki trwałe
  • Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej
  • Współpraca